Amplifier's Story

ชอบเที่ยว + ชอบกิน + ชอบเดินทาง + ทุกๆเรื่อง = มันส์เรื่องใหญ่
----------------------------
นี่คือที่มาของเพจค่ะ ตัวตน เพราะชอบที่จะเรียนรู้ เดินทาง เจอสิ่ง
ใหม่!