กาลครั้งหนึ่ง

T r a v e l⋆P h o t o g r a p h⋆H a p p y
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ⋆ ถ่ า ย ภ า พ ⋆ ค ว า ม สุ ข

ก็แค่ ค น ส อ ง ค น ที่ชอบเที่ยวเหมือนกัน