Nanny Napawan

-หญิงสาวผู้หลงใหลวัฒนธรรมอาหาร การเดินทางและการถ่ายภาพ ศึกษาวิถีชีวิต เก็บประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- รักความง่าย งาม , รื่นรมย์ในการอ่าน การเขียน งานพิธีกร / หนังสือ นิตยสาร / สารคดี / โทรทัศน์-วิทยุ / สื่อโซเชียล ออนไลน์

- สนใจโลก สังคม สาระบันเทิง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สุขภาพ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของสังคมในปัจจุบัน