Wander Around

ถ้าเล่นเกมต้องมีคนคอยฮีลเวลา HP หมด
การได้สะพายกล้องออกไปเดินเที่ยวเล่น
ก็คงเป็นวิธีการฮีลในแบบของเราเช่นกัน :)