Journey of Mira

"มิรา" นักเขียนอิสระและนักเดินทาง ถ่ายทอด พร้อมค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการเดินทางในรูปแบบตัวอักษร