ขนมเลย์

การได้เขียนสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนอื่นอยากรู้เป็นความสุขเล็กๆที่ได้ถ่ายทอด