หลงน่าน : Lost in Nan

อยากเป็นคนน่านที่รักนานไปตลอดกาล และอยากสื่อสารออกไปให้คนทั่วโลกรักน่าน บ้านผมด้วยเช่นกัน
คนน่าน อยู่น่าน รักน่าน หลงน่าน