โ ส ด โ ป ร ด เ ที่ ย ว

การออกเดินทาง ท่องเที่ยว ทำให้เรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียว ไม่ได้โดดเดี่ยวเสมอไป