เที่ยวเมืองรอง ....."ไม่รองก็ไป"

เริ่มต้นจากความอยากเดินทาง เล่าไม่เก่ง แต่อยากถ่ายถอดเท่าที่ทำได้