Tanawut Ritchuay

เพราะผมเชื่อว่าภายใต้ภาพถ่ายที่สวยงามมีเรื่องราวอีกมากมายไม่ได้ถูกถ่ายทอด เลยเป็นที่มาของเว็บนี้
http://www.travellerphotographer.com

ตัวอย่างเรื่องที่ส่งเพื่อพิจารณาเข้าโครงการ
http://www.travellerphotographer.com/2018/06/16/p15/
http://www.travellerphotographer.com/2018/06/09/p12-2/
http://www.travellerphotographer.com/2018/06/04/p12/
http://www.travellerphotographer.com/2018/06/10/p13/