Ma Chitta Keawsot
A-ONE
เชิญชวน Blogger เข้ามาทำรีวิว ถ่ายรูป เขียนรีวิว ลงโปรโมท ในช่องทางออนไลน์ Facebook , Pantip

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  ห้องพักประเภท Deluxe ROOM จำนวน 1 คืน
  •  อาหารเย็น จำนวน 2 วัน

Blogger Must Do :