บันทึกสีเทา2525

นิษาชล แสวงผล
เกิด วันที่ 20 พ.ย. 2525