จะไปเที่ยว

"ทิ้งความมทุกข์ แล้วสนุกกับการเดินทาง"