Sukit Jaroenmukayanan

บันทึกความทรงจำผ่านภาพ บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ เรื่องใดที่เขาลือต้องถามให้รู้ถึงที่มาความเป็นจริง ไม่นิ่งให้กับความไม่ยุธิธรรม