Tan Jongsiri

ชอบท่องเที่ยวเพราะการเที่ยวเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่นและได้สัมผัสวิถีชีวิตของแต่ละที่ที่เราไม่สามารถเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือได้