Bukhori E-so

“แวรุง ไปไหน”
เป็นการทักทายภาษาวัยรุ่น
“ไปไหน” ซึ่งเป็นคำถามเชิงความห่วงใย
“ไปไหน” เที่ยวบ้านเราไหม
-
ขอตัวแทนที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้คนในพื้นที่เองและคนนอกพื้นที่รับรู้ สิ่งที่จะสื่อ คือ อยากให้ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง คราบน้ำตาที่ผ่านมานั้น เปลี่ยนเป็นภาพเหล่านี้ที่สวยงามเป็นภาพความจริงอีกมุมหนึ่งที่ดีและงดงามที่มีอยู่ในทุกวันนี้ .