Atthapan Boonthanom

แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน ที่ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึันและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม