เที่ยว ตะ พึด

ผมมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวและเก็บประสบการณ์การท่องเที่ยว จึงสนใจสร้างเพจเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจ