Rattanawan Sowanna

ชอบการท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ไปหลายที่ อยากแบ่งปัน วิธีการ และประสบการณ์ อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ เริ่มเดินทางแบบ camping เอง