เอนกลาภ สุทธินันท์

เป็นวิทยากรอิสสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทั่วไป