ไพโรจน์ แสนใจยา

เป็นผู้เขียนบทความเวปไซต์ส่วนตัว ชื่อว่า www.deverlopa.com เป็นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง สุขภาพ การเงิน