PIAMSAK HANSURI

ชื่นชอบการเดินทาง แต่การเดินทางนั้นการได้เห็น ไม่นานอาจจะลืม แต่ถ้าเราได้บันทึกเป็นรูปถ่ายจะสามารถนำมาดู และบอกเล่าให้คนอื่นรับรู้ได้...สวัสดี