งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0


เมื่อวันที่ 12-14 ก.ย. 2018 ที่ผ่านมา ททท. ได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรอง โดยในการอบรบมีการคัดเลือก 54 ชุมชน ในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมาร่วมอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ซึ่งจะมีการดึงจุดเด่นความเป็น Local ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนออกมา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ