ตัวเติบ

นางสาวธนภัค จันทร์แก้ว นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี